1. Startseite
  2. Acrylat-Monomere
  3. HEMA

HEMA

Chemischer Name: 2-Hydroxyethylmethacrylat
CAS-Nr.: 868-77-9