2-Hydroxyethylmethacrylat (HEMA)

Chemischer Name: 2-Hydroxyethylmethacrylat
Handelsname: HEMA
CAS-Nr.: 868-77-9