Ethylmethacrylat (Bio EMA)

Chemischer Name: Ethylmethacrylat
Handelsname: Bio EMA
CAS-Nr.: 97-63-2
"Green Carbons"-Anteil: ≈33%