Butyliertes Hydroxytoluol (BHT)

Chemischer Name: Butyliertes Hydroxytoluol
Handelsname: BHT
CAS-Nr.: 128-37-0