1. Startseite
  2. Oxetanmonomere
  3. 3,3′-[Oxybis(methylen)]bis[3-ethyloxetan]

3,3′-[Oxybis(methylen)]bis[3-ethyloxetan]

CAS-Nr.: 18934-00-4