2,4-Oxazolidindion, 5-[[4-(Diphenylamino)phenyl]methylen]-3-(2-phenylethyl)-

CAS-Nr.: 506426-96-6
Typ: KATIONISCH
Peaks (nm): 395