3-Ethyl-3-(phenoxymethyl)oxetane

CAS-No.: 3897-65-2