2,4-Oxazolidinedione, 5-[[4-(diphenylamino)phenyl]methylene]-3-(2-phenylethyl)-

CAS-No.: 506426-96-6
Type: CATIONIC
Peaks (nm): 395